Vedtekter

Far og sønn, begge med luer på, sitter en høstdag ute

Vedtekter for Pensjonskassen for fylkene Akershus, Buskerud og Østfold

Organisasjonsnummer 974 358 603

I kraft 1.1.2024

Endringer sist vedtatt av pensjonskassens styre 07.12.2023

Flere av bestemmelsene er godkjent av Finanstilsynet 18. desember 2023 i samsvar med finansforetaksloven og finansforetaksforskriften.

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter for
Viken pensjonskasse gjeldende fra 01.01.2021

Innholdsfortegnelse

Kapittel  1       Formål, deltakere mv.

Kapittel  2       Vedtekter

Kapittel  3       Styre, administrasjon, foretaksmøte og valgkomite

Kapittel  4       Premier mv.

Kapittel  5       Kapitalforvaltning

Kapittel  6       Ansvarlig kapital

Kapittel  7       Kontrollfunksjoner

Kapittel  8       Årsregnskap og forsikringsteknisk oppgjør

Kapittel  9       Informasjon

Kapittel  10     Foretaksendringer mv.

KAPITTEL 1. FORMÅL, DELTAKERE M.V.

1-1 Foretaksnavn, forretningskontor, formål mv.

Pensjonskassens foretaksnavn er: Pensjonskassen for fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.

Pensjonskassen er en interkommunal pensjonskasse.

Pensjonskassen er en videreføring av Akershus fylkeskommunale pensjonskasse som ble opprettet 1. januar 1952 av fylkestinget i Akershus fylkeskommune og av Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse som ble opprettet 1. juli 1953 av Buskerud fylkeskommune. I perioden 2020-2023 var pensjonskassens navn Viken pensjonskasse.

Etter beslutningen om deling av Viken fylke med virkning fra og med 1. januar 2024 er det besluttet at Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune og Østfold fylkeskommune skal ha sine pensjonsordninger i pensjonskassen med virkning fra 1. januar 2024.

Pensjonskassens forretningskontor er i Oslo. Organisasjonsnummeret er 974 358 603.

Pensjonskassens formål er å tilby deltakerne kommunale kollektive tjenestepensjonsordninger og forvalte disse pensjonsordninger og tilhørende midler i kollektivporteføljen. Pensjonskassens virksomhet omfatter alderspensjon, avtalefestet pensjon fra 65 år, uførepensjon, ektefellepensjon/pensjon til registrert partner og barnepensjon.

1-2 Deltakere

Følgende enheter deltar i pensjonskassen:

 • Akershus Energi AS
 • Akershus Energi Vannkraft AS
 • Akershus Energi Varme AS
 • Akershus Folkevalgtordning
 • Viken Kollektivterminaler FKF
 • Akershus Reiselivsråd
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barnevern
 • Bufetat
 • Buskerudmuseet
 • Drammens museum
 • Familievern
 • Glomma Kraftproduksjon AS
 • Halden Kraftproduksjon AS
 • Nitja senter for samtidskunst
 • Viken pensjonskasse
 • Skien Kraftproduksjon AS
 • Stiftelsen Ahus Boligselskap
 • Stiftelsen Emma Hjort Boligselskap
 • Stiftelsen Blakstad Sykehus Boligselskap
 • Statsbygg Øst
 • Ungt Entreprenørskap Viken
 • Vardar AS
 • Vardar Vannkraft AS
 • Vardar Varme AS
 • Akershus fylkeskommune
 • Buskerud fylkeskommune
 • Østfold fylkeskommune

Pensjonskassens styre fatter vedtak om at pensjonskassen skal omfatte en ny deltaker. Et slikt vedtak krever enstemmighet.

Før styret fatter vedtak skal økonomiske virkninger og andre spørsmål kartlegges på forsvarlig måte. Ved opptak av ny fylkeskommune eller kommune som deltaker kan styret kun fatte vedtak om opptak i tilfeller der hver deltakende fylkeskommune har gitt sin tilslutning.

Vedtaket skal meldes til Finanstilsynet og navn på ny deltaker skal skrives inn i første ledd gjennom vedtektsendring.

Ny deltaker slutter seg til samarbeidsavtale mellom deltakerne om deltakelse i pensjonskassen ved signering av deltakererklæring.

1-3 Rettsstilling

Pensjonskassen er en selvstendig juridisk person med egen regnskapsføring.

Pensjonskassens midler skal holdes atskilt fra deltakernes midler og hefter ikke for deres forpliktelser. Pensjonskassens formue og inntekter skal ikke tilfalle deltakerne eller deres kreditorer med mindre annet følger av disse vedtekter eller bestemmelse gitt i eller i medhold av lov.

Pensjonskassen skal være registrert i Foretaksregisteret.

Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet.

KAPITTEL 2. VEDTEKTER

2-1 Godkjenning og endring av vedtektene

Endring i vedtektene vedtas av pensjonskassens styre. Minst to tredeler av de møtende styremedlemmer må ha stemt for endringen for at den skal være gyldig vedtatt. Styret vedtar når en vedtektsendring skal tre i kraft.

Forslaget til nye vedtekter med tilhørende redegjørelse for forslaget sendes de deltakende fylkeskommunene til uttalelse der det gis forsvarlig frist for å gi uttalelse før styrets behandling av endringsforslaget.

Etter at styret har vedtatt endringer i vedtektene legges de nye vedtektene fram for deltakerne til orientering.

Vedtektsendring skal godkjennes av departementet når dette følger av bestemmelse gitt i eller i medhold av lov.

KAPITTEL 3. STYRE, ADMINISTRASJON, FORETAKSMØTE OG VALGKOMITÉ

3-1 Styret

Pensjonskassen ledes av styret som er pensjonskassens øverste organ. Styret utøver den kompetanse som etter lovgivningen tilligger generalforsamlingen, med mindre annet følger av disse vedtekter.

3-2 Styrets sammensetning

Styret skal bestå av fem til syv medlemmer etter styrets beslutning, samt to varamedlemmer. Ett styremedlem, samt dennes personlige varamedlem som representerer pensjonskassens medlemmer, herunder pensjonister, skal velges av arbeidstakernes organisasjoner. Har styret til sammen fem medlemmer, skal ett styremedlem ikke ha tilknytning til en fylkeskommune eller annen arbeidsgiver med pensjonsordning i pensjonskassen. Har styret til sammen seks eller syv medlemmer, skal to styremedlemmer ikke ha tilknytning til en fylkeskommune eller annen arbeidsgiver med pensjonsordning i pensjonskassen.

Styrets medlemmer skal ha de nødvendige kvalifikasjoner og yrkeserfaring til å utøve vervet og for øvrig oppfylle kravene i finansforetakslovens § 3-5. Medlem av foretaksmøtet kan ikke være medlem eller varamedlem av styret.

Styremedlemmene og varamedlemmene velges for fire år om gangen. Gjenvalg kan finne sted. Styremedlemmene trer i funksjon fra det tidspunktet de er valgt med mindre annet bestemmes i forbindelse med valget.

Styret velger selv sin leder og nestleder.

3-3 Suppleringsvalg, observatør mv.

Foretaksmøtet foretar suppleringsvalg om et styremedlem eller et varamedlem valgt av foretaksmøtet fratrer med mindre annet bestemmes av styret. For øvrig kan styret bestemme at suppleringsvalg skal foretas.

Hvis det siden siste ordinære valg av styremedlemmer har skjedd vesentlig endring blant deltakerne i pensjonskassen, kan første ordinære foretaksmøte bestemme at foretaksmøtet skal foreta nytt valg av medlemmer av styret.

Får pensjonskassen en ny deltaker, skal deltakeren ha rett til å utpeke en observatør med tale- og forslagsrett i styret. Dersom premiereserven tilordnet ny deltaker utgjør mer enn 20 prosent av premiereserven i pensjonskassen og styret ikke allerede har syv medlemmer, skal det første ordinære foretaksmøtet velge observatøren til nytt medlem av styret. Får pensjonskassen samtidig flere deltakere som må anses som en gruppe, skal det som er bestemt om en ny deltakers rett til å utpeke observatør og valg av nytt styremedlem gjelde samlet for gruppen og ikke for den enkelte deltaker i gruppen. Styret avgjør om flere nye deltakere skal anses som en gruppe.

Tjenestetiden for observatør og styremedlem valgt etter første til tredje ledd varer inntil neste ordinære valg av styremedlemmer.

3-4 Styrets møter

Hvert år skal det holdes minst fire styremøter.

Styret holder møte når lederen bestemmer det, eller når et av de andre styremedlemmene krever det. Innkalling til styremøte skal gis med rimelig varsel, og inneholde oppgave over de saker som skal behandles på møtet.

Dersom et styremedlem ikke kan møte, skal underretning om dette gis snarest mulig slik at varamedlemmet kan innkalles.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av antall styremedlemmer er til stede. Alle beslutninger fattes med alminnelig flertall når ikke annet er bestemt i disse vedtekter eller i bestemmelse gitt i eller i medhold av lov. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Styret fører protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal for hvert møte undertegnes av de styremedlemmer som deltok i møtet.

3-5 Styrets oppgaver

Forvaltningen av pensjonskassen ligger under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.

Styret skal påse at pensjonskassens, medlemmenes, og andre pensjonsberettigedes interesser blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Dette gjelder også interessene til innskytere av ansvarlig kapital. Styret kan fastsette styreinstruks som gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling.

Styret skal holde seg orientert om pensjonskassens økonomiske stilling og plikter å påse at dens virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer, budsjetter og retningslinjer for pensjonskassens virksomhet.

Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere styremedlemmer.

Styret skal dessuten:

 1. Godkjenne forsikringsvilkår og andre avtaler som er bestemmende for pensjonskassens virksomhet
 2. Forvalte pensjonskassens midler, jf. kapittel 5
 3. Fastsette premier, jf. § 4-1
 4. Fastsette årsregnskap og årsberetning for pensjonskassen, jf. § 8-1
 5. Treffe beslutning om avsetning til bufferfond og anvendelse av overskudd som framkommer ved det forsikrings­tekniske oppgjør, eventuelt dekning av underskudd
 6. Innkalle til foretaksmøte og fastsette frist for deltakerne til å velge medlemmer til foretaksmøtet
 7. Fastsette årlig rente på innskutt kjernekapital, og evt. andre kapitalinnskudd, jf. § 6-3
 8. Vurdere og eventuelt beslutte innkalling av kjernekapital, jf. § 6–4
 9. Føre tilsyn med daglig leder og fastsette daglig leders lønn og annen godtgjørelse
 10. Sørge for oppdaterte retningslinjer for gjenforsikring, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 2-10

Behandle og avgjøre andre saker som hører under styret etter lov eller disse vedtekter.

3-6 Daglig leder

Pensjonskassen skal ha en daglig leder, som ansettes av styret. Daglig leder skal ikke samtidig være medlem av styret. Daglig leder forestår den daglige ledelse av virksomheten og skal følge de retningslinjer og pålegg som er gitt av styret.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter pensjonskassens forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre hvis styret i det enkelte tilfelle har gitt myndighet til det, eller hvis styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for pensjonskassens virksomhet. Styret må i så fall snarest mulig underrettes om saken.

Daglig leder skal sørge for at pensjonskassens regnskapsføring er i samsvar med lov og forskrifter og god regnskapsskikk.

Styret kan fastsette instruks for daglig leder.

3-7 Pensjonskassens representasjon

Styret representerer pensjonskassen utad og tegner dets firma.

Daglig leder representerer pensjonskassen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

Styret kan meddele spesialfullmakt, samt signatur til daglig leder eller styremedlem. Slike fullmakter kan når som helst kalles tilbake.

3-8 Foretaksmøte og dets sammensetning mv

Pensjonskassen skal ha et foretaksmøte som består av representanter valgt av pensjonskassens deltakere og av pensjonskassens styremedlemmer. Hver deltaker har rett til å velge ett medlem av foretaksmøtet.

Deltaker som har pensjonsordning eller pensjonsordninger i pensjonskassen med premiereserve som utgjør mer enn 10 prosent av samlet premiereserve i pensjonskassen etter sist godkjente årsregnskap, har i tillegg rett til å velge ett personlig varamedlem til foretaksmøtet. Det personlige varamedlemmet har møte- og talerett selv om medlemmet som det er varamedlem for, deltar i foretaksmøtet.

Daglig leder skal være til stede på foretaksmøtet. Medlemmene av valgkomiteen har rett til å være til stede på foretaksmøtet med mindre annet bestemmes av foretaksmøtet.

Valgperioden for medlemmer av foretaksmøtet er fire år. Gjenvalg kan finne sted. Medlem av foretaksmøtet og det personlige varamedlemmet skal fratre dersom deltakeren som de representerer ikke lenger har pensjonsordning i pensjonskassen.

3-9 Foretaksmøtet

Foretaksmøte skal avholdes hvert år i løpet av annet kvartal. Ved behov kan ekstraordinært foretaksmøte holdes. Foretaksmøtet ledes av styrets leder eller annet styremedlem utpekt av styrets leder.

På foretaksmøtet gjennomgås siste godkjente årsregnskap og forhold av vesentlig betydning for pensjonskassens virksomhet.

Foretaksmøte skal behandle valgkomiteens innstillinger og i samsvar med §§ 3-2 og 3-3 velge de av styrets medlemmer og varamedlemmet som ikke velges av arbeidstakernes organisasjoner. Det ordinære valget av styrets medlemmer og varamedlemmet gjennomføres på første ordinære foretaksmøte etter kommune-/fylkeskommunevalget.

Ved valget av styremedlemmer og varamedlemmet har medlemmene av foretaksmøtet stemmevekt i forhold til premiereserven i henhold til siste godkjente årsregnskap som er tilordnet den deltaker som medlemmet representerer. Ved fastsettelse av stemmevekten til en ny deltaker som har sluttet seg til pensjonskassen i løpet av året, benyttes den premiereserven som deltakeren har tilført pensjonskassen. Et medlem av foretaksmøtet kan avgi stemme på vegne av fraværende medlem om medlemmet legger frem skriftlig og datert fullmakt. Styremedlemmene deltar ikke i valget.

Foretaksmøtet skal velge valgkomitéens tre medlemmer. Dette valget skal vanligvis holdes året før det ordinære valget av styrets medlemmer. Tjenestetiden for medlem av valgkomiteen er fire år med mindre foretaksmøtet beslutter å endre valgkomiteens sammensetning før fireårs-periodens utløp. Fjerde ledd gjelder tilsvarende ved valg av medlemmene av valgkomiteen.

3-10 Valgkomité

Valgkomiteen består av tre medlemmer oppnevnt av foretaksmøtet. Valgkomitéen velger selv sin leder. Daglig leder er valgkomitéens sekretær.

Valgkomiteen skal innstille overfor foretaksmøtet på valg av kandidater til pensjonskassens styre etter § 3-9 tredje ledd annet punktum. Valgkomiteen skal også innstille overfor foretaksmøtet ved valg etter § 3-3. Valgkomiteen skal ikke avgi innstilling i forbindelse med foretaksmøtets valg av observatør til styremedlem etter § 3-3 tredje ledd annet punktum. Kandidatene til styret som valgkomiteen innstiller overfor foretaksmøtet, skal oppfylle kravene for styremedlemmer etter § 3-2. Valgkomiteen skal også i sitt arbeid legge vekt på at styret får en allsidig og forsvarlig sammensetning.

Foretaksmøtet skal vedta instruks for valgkomitéens arbeid. Foretaksmøtet kan før vedtakelse be styret vedta et forslag til slik instruks.

KAPITTEL 4. PREMIER MV

4-1 Ordinær premie og andre premier

Premiene i kommunal pensjon består av ordinær premie, reguleringspremie og særskilte  engangspremier for ytelser som ikke kan premiesettes på forhånd.

Premiene skal blant annet dekke vederlag for risiko knyttet til pensjon, vederlag for forvaltning av midler, herunder for risiko for avkastningsresultatet (renterisiko), og vederlag for administrative tjenester.

4-2 Premiefellesskap

Når ikke annet er avtalt eller følger av lov eller tariffavtale, skal deltakerne inngå i fellesordning for premieutjevning.

Pensjonskassens styre kan bestemme at pensjonskassen skal ha to eller flere premieutjevningsfellesskap såfremt dette ikke er i strid med lov eller tariffavtale.

KAPITTEL 5. KAPITALFORVALTNING

5-1 Strategi og retningslinjer

Styret skal sørge for at det til enhver tid foreligger strategi for forvaltningen av pensjonskassens midler. Styret skal skriftlig fastsette retningslinjer for forsvarlig kapitalforvaltning og drøfte retningslinjene hvert år, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 2-3 tredje ledd. Styret skal fastsette retningslinjer for bruk av de fullmakter som styret gir daglig leder.

Daglig leder forestår kapitalforvaltningen, og sørger for at forvaltningen er ordnet på betryggende måte. Plasseringer av større omfang eller av uvanlig art skal forelegges styret til godkjenning på forhånd.

Styret kan inngå avtale om forvaltning av pensjonskassens midler med en bank eller et livsforsikringsselskap eller et verdipapirforetak med tillatelse til å drive aktiv forvaltning. Styret kan gi slik institusjon fullmakt til å handle på pensjonskassens vegne, herunder å kvittere eller transportere verdipapirer.

Styrets ansvar innskrenkes ikke ved at det inngås forvaltningsavtale. Styret må i avtalen med livsforsikringsselskapet eller forvaltningsforetaket fastsette strategi og retningslinjer for hvordan midlene skal plasseres, jf. første ledd.

Når ikke annet følger av lov eller tariffavtale eller er bestemt av styret, underlegges midlene pensjonskassen forvalter i kollektivporteføljen og i selskapsporteføljen felles kapitalforvaltning. Styret kan inngå avtale med deltaker om særskilt kapitalforvaltning og om at midlene tilknyttet pensjonsordningen til slik deltaker skal inngå i en underportefølje av kollektivporteføljen.

KAPITTEL 6. ANSVARLIG KAPITAL

6-1 Kapitalforhold

Pensjonskassen skal til enhver tid ha kapital som er tilstrekkelig til å dekke solvensmarginkravet for pensjonskassens samlede virksomhet, samt oppfylle andre kapital og soliditetskrav etter bestemmelse gitt i eller i medhold av lov.

Pensjonskassen kan motta innskutt egenkapital og oppta ansvarlig lånekapital. Innskutt egenkapital kan ikke uten samtykke fra Finanstilsynet forhøyes på annen måte enn ved fondsopplegg. Pensjonskassens styre kan vedta tilbakebetaling helt eller delvis av innskutt egenkapital, herunder grunnfond, og ansvarlig lånekapital. Slikt vedtak krever Finanstilsynets samtykke med mindre annet følger av bestemmelse gitt i eller i medhold av lov.

6-2 Grunnfond

Pensjonskassens grunnfond utgjør NOK [•]. Grunnfondet er egenkapital som er innskutt av følgende deltakere:

 • Akershus Energi AS
 • Akershus Energi Vannkraft AS
 • Akershus Energi Varme AS
 • Akershus Folkevalgtordning
 • Viken Kollektivterminaler FKF
 • Akershus Reiselivsråd
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barnevern
 • Bufetat
 • Buskerudmuseet
 • Drammens museum
 • Familievern
 • Glomma Kraftproduksjon AS
 • Halden Kraftproduksjon AS
 • Nitja senter for samtidskunst
 • Viken pensjonskasse
 • Skien Kraftproduksjon AS
 • Stiftelsen Ahus Boligselskap
 • Stiftelsen Emma Hjort Boligselskap
 • Stiftelsen Blakstad Sykehus Boligselskap
 • Statsbygg Øst
 • Ungt Entreprenørskap Viken
 • Vardar AS
 • Vardar Vannkraft AS
 • Vardar Varme AS
 • Akershus fylkeskommune
 • Buskerud fylkeskommune
 • Østfold fylkeskommune

Styret kan beslutte at deltakerne skal få tilbakebetalt innbetalt grunnfond når dette følger av disse vedtekter eller bestemmelse gitt i eller i medhold av lov.

6-3 Ansvarlig lånekapital mv.

Styret kan beslutte at pensjonskassen skal ta opp ansvarlig lånekapital eller annen ansvarlig kapital etter finansforetaksloven § 11-2. Det kan i avtalen bestemmes at det skal betales rente eller annet vederlag på den ansvarlige kapitalen. Renten eller vederlaget skal i så fall fastsettes på forretningsmessige vilkår og stå i forhold til den risiko som er forbundet med kapitalen.

Styret kan beslutte å utsette betaling av rente på ansvarlig lånekapital dersom resultatet av årets drift viser underskudd. Oppfyller pensjonskassen ikke gjeldende krav til forsikringstekniske avsetninger, solvensmargin eller ansvarlig kapital, eller dersom pensjonskassens økonomiske situasjon forøvrig tilsier det, skal styret vedta slik utsettelse.

6-4 Krav om innbetaling av egenkapitaltilskudd

Deltakerne innbetaler årlige egenkapitaltilskudd (kjernekapital) besluttet av pensjonskassens styre.

Styret kan dessuten kreve særskilt innbetaling av egenkapital fra deltakerne.

Treffer styret beslutning om innkalling av egenkapital, skal deltakerne samtidig informeres om grunnlaget for beslutningen. Kapitalen som kreves innbetalt, skal i utgangspunktet fordeles forholdsmessig mellom deltakerne i forhold til premiereserven for pensjonsforpliktelsene.

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder tilsvarende dersom Finanstilsynet med hjemmel i finanstilsynsloven har pålagt pensjonskassen å ha en høyere ansvarlig kapital enn lovbestemt minstekrav.

KAPITTEL 7. KONTROLLFUNKSJONER

7-1 Risikostyringsfunksjonen

Pensjonskassens styre inngår avtale med den som skal utøve risikostyringsfunksjonen. Risikoutstyringsfunksjonen skal påse at risikoene knyttet til pensjonskassens virksomhet er identifisert, målt, styrt og overvåket og skal rapportere om disse til pensjonskassens styre.

7-2 Aktuar

Pensjonskassens styre skal inngå avtale med en aktuar, et aktuarkonsulentfirma eller et livsforsikringsselskap som skal ivareta aktuarfunksjonen. Aktuaren skal påse at pensjonskassens virksomhet til enhver tid blir drevet på en forsikringsteknisk forsvarlig måte og utføre de oppgaver som følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av lov, pensjonskassens vedtekter og avtale. Aktuaren skal påse at tilordning av avkastning og overskudd ved forvaltning av midler samt overskudd på risikoresultatet skjer i henhold til forsikringsvirksomhetsloven.

Aktuaren skal melde pensjonskassens forsikringstekniske beregningsgrunnlag til Finanstilsynet.

Aktuaren har ansvar for å vurdere pensjonskassens behov for gjenforsikring.

Vesentlige spørsmål av forsikringsmessig art skal forelegges aktuaren.

7-3 Internrevisjon

Pensjonskassens styre inngår avtale med den som skal lede internrevisjonen og fastsetter dennes betingelser. Styret skal organisere og fastsette retningslinjene for internrevisjonen.

Internrevisjonen skal kontrollere at pensjonskassen er organiseres og drives på en forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende krav til virksomheten. Forhold som vurderes som utilfredsstillende, skal rapporteres til styret og daglig leder.

7-4 Revisor

Pensjonskassens styre skal engasjere revisjonsselskap som valgt revisor. Oppdragsansvarlig revisor skal være statsautorisert revisor utpekt i oppdragsavtalen. Oppdragsansvarlig revisor kan ikke være pensjonsberettiget medlem eller styremedlem i pensjonskassen.

KAPITTEL 8. ÅRSRAPPORT OG FORSIKRINGSTEKNISK OPPGJØR

8-1 Årsregnskap, årsberetning mv.

Innen tre måneder etter utgangen av hvert regnskapsår, fastsetter styret i pensjonskassen årsregnskap for pensjonskassen. Sammen med årsregnskapet skal styret avgi årsberetning om pensjonskassens virksomhet i regnskapsåret.

Pensjonskassens årsregnskap utarbeides i henhold til reglene i regnskapsloven med tilhørende forskrifter, og for øvrig i samsvar med god regnskapsskikk. Det forsikringstekniske oppgjør for regnskapsåret, skal legges til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Note til årsregnskapet skal inneholde en oppstilling over den egenkapital som den enkelte deltaker har skutt inn i pensjonskassen og andel av opptjent egenkapital som er tilordnet deltakeren.

Fastsatt og revidert årsregnskap og årsberetning skal legges fram for deltakerne innen tre måneder etter regnskapsårets slutt. Innen samme frist skal det etter fastsatte retningslinjer rapporteres til Finanstilsynet. Aktuarens rapport om forsikringsteknisk oppgjør sendes til Finanstilsynet sammen med årsregnskapet. Årsregnskap og årsberetning skal publiseres på nettsiden til pensjonskassen.

8-2 Avkastning, tilordning til bufferfond, overskudd og risikoresultat

For avkastning, tilordning til bufferfond, overskudd på avkastningsrisikoresultat og risikoresultat gjelder forsikringsvirksomhetsloven §§ 3-13 til 3-18.

8-3 Manglende dekning

Viser årsregnskapet at det ikke er dekning for de forsikringsmessige forpliktelser eller at kapitalkrav ikke er oppfylt, skal styret umiddelbart legge fram for Finanstilsynet en plan for hvordan pensjonskassen kan bringes i økonomisk balanse.

8-4 Risikofellesskap

Når ikke annet er avtalt eller følger av lov, forskrift eller tariffavtale, skal deltakerne inngå i samme risikofellesskap.

Pensjonskassens styre kan bestemme at pensjonskassen skal ha to eller flere risikofellesskap når dette er nødvendig for å oppfylle lov, tariffavtale eller avtale som pensjonskassen har inngått.

KAPITTEL 9. INFORMASJON

9-1 Informasjon til medlemmene

Pensjonskassens medlemmer skal underrettes om regelverket for pensjonsordningen, herunder endringer av betydning.

Hvert år skal det enkelte medlem motta en oppgave med informasjon om nivået på medlemmets opptjente pensjonsrettigheter.

Pensjonskassen skal for øvrig oppfylle de informasjonsplikter som følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av lov.

KAPITTEL 10. FORETAKSENDRINGER MV

10-1 Sammenslåing, deling og opphør

For sammenslåing, deling og opphør av pensjonskassen gjelder forsikringsvirksomhetsloven § 2-8 når ikke annet er bestemt i disse vedtekter.

Vedtak om sammenslåing og deling treffes av styret med flertall som for vedtektsendring. Gjennomføring av vedtaket krever at alle myndighetstillatelser foreligger.

Før styret fatter vedtak skal økonomiske virkninger og øvrige spørsmål kartlegges på forsvarlig måte.

Forsvarlig redegjørelse for saken sendes de deltakende fylkeskommunene til uttalelse der det gis forsvarlig frist for å gi uttalelse før styret fatter vedtak.

10-2 Utelukkelse av deltaker

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i pensjonskassen, kan de øvrige deltakerne i pensjonskassen beslutte å utelukke deltakeren fra pensjonskassen og arbeidstakerne hos deltakeren ikke lenger skal tjene opp pensjon i pensjonsordningen.. For oppgjøret til den utelukkende deltakeren gjelder § 10-4 tilsvarende.

Dersom en deltaker ikke fortsetter å yte de tilskudd som er nødvendige for å holde enhetens andel av pensjonsordningen i pensjonskassen i forsikringsteknisk balanse, og nødvendig tilskudd ikke kan dekkes av enhetens andel av premiefondet, skal styret beslutte at deltakeren skal utelukke og at arbeidstakerne hos deltakeren ikke lenger skal tjene opp pensjon i pensjonsordningen. Det samme gjelder om en deltaker ikke betaler inn egenkapitaltilskudd eller annen ansvarlig kapital etter styrets eller Finanstilsynets bestemmelse. Medlemmenes oppsatte rettigheter skal sikres i pensjonskassen.

Deltakeren har etter opphør av pensjonsordningen fortsatt plikt til å betale de premier som er nødvendige for å sikre de pensjonsforpliktelsene deltakeren har påtatt seg som følge av tilslutning til overføringsavtalen. Dette gjelder blant annet sikring av bruttogarantien, pensjonsalderbestemmelsene og regulering av oppsatte og løpende pensjoner.

10-3 Avvikling av pensjonskassen

Dersom deltakerne ikke yter de tilskudd som er nødvendige for å holde pensjonskassen i forsikringsteknisk balanse og det ikke foreligger tilstrekkelige midler i premie­fondet til å dekke tilskuddene, skal pensjonskassen avvikles og midlene overføres til et livsforsikringsselskap eller pensjonskasse. Gjenværende ansvarlig kapital overføres til deltakerne i forhold til deres andel av innskutt egenkapital og opptjent egenkapital.

10-4 Uttreden

Når en deltaker trer ut av pensjonskassen eller flytter en av sine pensjonsordninger til en annen pensjonsinnretning, gjelder regler gitt i eller i medhold av forsikringsvirksomhetsloven kapittel 6, forskrift 30. juni til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring) kapittel 10 og tariffavtalen. Flytting kan bare skje ved utgangen av året. Flytting skal varsles med minst tre måneders skriftlig varsel, likevel slik at endelig vedtak om flytting skal skje senest 1. desember.

Deltakeren skal også få utbetalt egenkapital deltakeren har skutt inn i pensjonskassen, opptjent egenkapital som er tilordnet deltakeren og tilordnet del av risikoutjevningsfondet som overføres til premiefondet med mindre dette er uforsvarlig ut fra pensjonskassens økonomiske situasjon.