Kapitalforvaltningsstrategi

Eldre ektepar sitter i skogen, konen lener seg inn mot mannen og får et kyss på pannen
  • Pensjonskassens eiendeler investeres for å oppnå best mulig avkastning innenfor forsvarlige risikorammer og det til enhver tid gjeldende regulatoriske krav. 
  • Kapitalen plasseres ut fra et langsiktig perspektiv og skal tåle svingninger uten å måtte redusere risikoen i porteføljen når det ikke er ønskelig. 
  • Porteføljen skal være godt diversifisert med hensyn til porteføljens risikofaktorer. 

 

Med utgangspunkt i pensjonskassens forvaltningsprinsipp og risikobærende evne forvaltes kollektivporteføljen etter følgende rammer: 

Målsatt % Nedre ramme Øvre ramme
Bank/pengemarked
2 1 5
Utlån
2 0 5
Obligasjoner
45 38 55
Norsk IG* 15 0 30
Hold til forfall 7 0 15,0
Global IG 18 0 25
Global High Yield 5 0 7,5
Aksjer
35 30 40
Nordiske aksjer 7 4 11
Globale aksjer 27 22 32
Eiendom
13 10 20
Belånt eiendom 0 0 4
Ikke belånt eiendom 13 10 20
Alternative investeringer
3 0 6
Hedgefond 0 0 4
Infrastruktur 1 0 4
Private equity 2 0 4
TOTALT
100

Det vises for øvrig til årsrapportene, hvor det fremgår hvilke fondsinvesteringer pensjonskassen er investert i. Langsiktigheten i vår investeringsstrategi medfører at det normalt ikke er vesentlige endringer i løpet av året.