Logo for Pensjonskassen for fylkene

Vi kan oppsummere året 2023 som et svært godt år for pensjonskassen. Viken pensjonskasse fremstår som meget solid og veldrevet.

  • Vi leverte i 2023 verdijustert avkastning på kundeporteføljen på hele 9,0 %. For å sette det i en sammenheng er det naturlig å måle oss opp mot det største livselskapet i offentlig sektor. De leverte en avkastning på kundemidlenene på 6,4 % i 2023 (avkastning inkludert merverdier for investeringer bokført til amortisert kost: 6,8 %). Ser vi mot de andre kommunale pensjonskassene kommer vi ut i toppsjiktet da snittavkastning (i kollektivporteføljen) for disse pensjonskassene var 7,66 % i 2023. (Kilde: Pensjonskasseforeningen).
  • Viken pensjonskasse har en bufferkapital tilsvarende 32 % av totale midler. Målt mot premiereserve utgjør bufferkapital (egenkapital og bufferfond) 51 % i pensjonskassen mot hhv. 19 % og 27 % i det største livselskapet i offentlig sektor. Solvenskapitaldekningen var på 159 % uten overgangsordning og 167 % med overgangsordning.
  • I de fire driftsårene til Viken pensjonskasse (2020 til 2023), har pensjonskassen levert en samlet meravkastning på over 500 millioner kroner. For 2023 alene var meravkastningen 225 millioner kroner.
  • I vår telefontjeneste fikk 98 % svar innen 120 sekunder og gjennomsnitt ventetid på telefonen var 30 sekunder i 2023.
  • Medlemmene er i større grad fornøyd med kontakten med oss – en fremgang fra 4,1 til 4,3 (karakterskala fra 1- 5).
  • Vår rådgivende lege bidrar med å få de som går på midlertidige uføreytelser tilbake i jobb og i nærværsprosjektet med renholderne i fylkeskommunen får vi til økt tilstedeværelse på jobb.

Vi takker våre medlemmer for tilliten de har vist oss. Jeg vil også takke våre medarbeidere for godt utført arbeid i 2023, forteller Bjarne Refsnes, administrerende direktør i Viken pensjonskasse, nå Pensjonskassen for fylkene.

Les vår årsrapport her.

Du kan navigere til de kapitlene du er mest interessert i ved å benytte navigasjonen i venstre kolonne i rapporten.

Del denne saken!