Fargeblyanter i alle farger ligger vevd siden av hverandre med ulik høyde

Avkastingen på pensjonsmidlene i Pensjonskassen for fylkene ble hele 9 % per fjerde kvartal for 2023.

For å sette avkastningen for 2023 i en sammenheng, er det naturlig å måle oss opp mot de kommunale pensjonskassene. Der kommer vi ut i toppsjiktet da snittavkastning (i kollektivporteføljen) for disse kassene i 2023 var 7,66 %. (Kilde Pensjonskasseforeningen). Videre tåler vi godt sammenligningen mot det største livselskapet i offentlig sektor (KLP), som leverte en avkastning på kundemidlene på 6,4 % i 2023.

Bufferkapital tilsvarende 32 % av totale midler

Pensjonskassen for fylkene har en bufferkapital tilsvarende 32 % av totale midler. Målt mot premiereserve utgjør bufferkapital (egenkapital og bufferfond) 51 % i pensjonskassen mot hhv. 19 % og 27 % i det største livselselskapet i offentlig sektor (KLP).

Bufferkapitalen gir oss rom til å ta mer risiko og investere med høyere forventet avkastning over tid. Ved utgangen av 2023 hadde Pensjonskassen for fylkene en forvaltningskapital på nær 11 milliarder kroner.

For årene 2020 – 2023 samlet har pensjonskassen levert en meravkastning på over 500 millioner sammenlignet med det største livselskapet i offentlig sektor.

48 millioner kroner i risikoresultat

Pensjonskassen for fylkene har svært gode risikoresultater. Dette skyldes i hovedsak lav uførhet blant medlemmene. Andelen helt/delvis uføre blant våre medlemmer i 2023 er noe redusert fra 2022. For 2023 fikk vi et positivt risikoresultat på 48 millioner kroner. Dette blir i sin helhet overført til premiefondet. For årene 2020 til 2023 samlet har vi overført 171 millioner kroner i risikoresultat til premiefondet.

– Kapitalforvaltningen har som mål å sikre avtalte pensjoner til enhver tid, samt å gi en avkastning som reduserer behovet for premieinnbetalinger fra arbeidsgiverne på sikt. 2023 ble et år hvor vi ytterligere styrket soliditeten til Pensjonskassen for fylkene, samtidig som vi har overført betydelige midler til premiefondet, sier administrerende direktør Bjarne Refsnes.

Foto: iStock_PeskyMonkey.jpg

 

Del denne saken!